Virksomhetsplan


Virksomhetsplan for Barneklubben ved Huseby skole

Virksomhetsplanen er utarbeidet for å identifisere overordnet mål, rammer, organisering og strategier for Foreningen Barneklubben ved Huseby Skole(« Barneklubben»). Virksomhetsplanen skal revideres årlig av styret i Barneklubben og skal fungere som overordnet årlig styringsdokument. Virksomhetsplanen skal være forankret i Barneklubbens vedtekter og Rammeplan for Aktivitetskolene i Oslo. Virksomhetsplanen skal publiseres på Barneklubbens hjemmeside og deles med rektor ved Huseby skole.

Formål

Barneklubbens formål er å tilby barna i 1. til 4. klasse ved Huseby Skole et godt fritidstilbud under voksenoppsyn før og etter skoletid. Barneklubbens virksomhet skal innrettes etter Oslo kommunes rammeplan for Aktivitetsskolen(Se vedlegg). Barneklubben ved Huseby Skole er privat drevet i henhold til foreningens vedtekter og dets øverste organ er årsmøte.

Barneklubben skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. Barneklubben skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder lekselesing og leksehjelp. Barneklubben skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

Barneklubben skal være et sted hvor barn kan utvikle seg sammen med andre barn i tråd med evner, interesser og forutsetninger. Det legges vekt på et holdningsskapende miljø der de voksne gjennom sin omsorg og interesse er seg bevisst hvilke normer de overfører til barna. Barnas sosiale utvikling skal stå sentralt og betydningen av hensynsfull og sosial adferd fremheves. Barneklubben skal påvirke barna til å ta ansvar for seg og sitt, til å ha omsorg for andre og legge vekt også på andres behov enten det er barn eller voksne det gjelder.

Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, Barneklubben, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Barneklubben skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en plan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.

Oslo kommune har nå kommet med ny rammeplan for Aktivitetsskolen. Vi jobber derfor med å oppdatere vår virksomhetsplan i henhold til ny rammeplan. Oppdatert virksomhetsplan vil bli lagt ut her når den er klar.