Virksomhetsplan


Virksomhetsplan for Barneklubben ved Huseby skole

Virksomhetsplanen er utarbeidet for å identifisere overordnet mål, rammer, organisering og strategier for Foreningen Barneklubben v Huseby Skole(« Barneklubben»). Virksomhetsplanen skal revideres årlig av styret i Barneklubben og skal fungere som overordnet årlig styringsdokument. Virksomhetsplanen skal være forankret i Barneklubbens vedtekter og Rammeplan for Aktivitetskolene i Oslo. Virksomhetsplanen skal publiseres på Barneklubbens hjemmeside og deles med rektor ved Huseby skole.

Formål

Barneklubbens formål er å tilby barna i 1. til 4. klasse ved Huseby Skole et godt fritidstilbud under voksenoppsyn før og etter skoletid. Barneklubbens virksomhet skal innrettes etter Oslo kommunes rammeplan for Aktivitetsskolen(Se vedlegg). Barneklubben ved Huseby Skole er privat drevet i henhold til foreningens vedtekter og dets øverste organ er årsmøte.

Barneklubben skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. Barneklubben skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder lekselesing og leksehjelp. Barneklubben skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

Barneklubben skal være et sted hvor barn kan utvikle seg sammen med andre barn i tråd med evner, interesser og forutsetninger. Det legges vekt på et holdningsskapende miljø der de voksne gjennom sin omsorg og interesse er seg bevisst hvilke normer de overfører til barna. Barnas sosiale utvikling skal stå sentralt og betydningen av hensynsfull og sosial adferd fremheves. Barneklubben skal påvirke barna til å ta ansvar for seg og sitt, til å ha omsorg for andre og legge vekt også på andres behov enten det er barn eller voksne det gjelder.

Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, Barneklubben, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Barneklubben skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en plan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte.

Strategier for Barneklubben

Strategi: Overordnet

 • Barneklubben er basert på utstrakt samarbeid mellom de ansatte, hjemmene og skolen.
 • Barneklubben skal drives slik at den fremmer et godt miljø ved Huseby Skole, også i forhold til skolens øvrige elever og skolens personale.
 • Tilbudet skal bygge på en pedagogikk som kan motivere, aktivisere, individualisere og sosialisere barna.
 • Gjennom en organisering med aldersdelte baser og tilhørende baseleder og assistenter, skal Barneklubben kunne rette seg mot de ulike aldersgruppers behov samtidig som baselederne i samarbeid kan skape et helhetlig tilbud.
 • De ulike aktivitetene skal utvikles for å skape arenaer for utvikling av sosial kompetanse, læring, følelse av mestring og fysisk utfoldelse.
 • Barneklubben skal følge opp det enkelte barn i dialog med foreldrene for å kunne skape et trygt og utviklende miljø som kan motivere til sosialisering og læring.
 • Barneklubben skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Strategi: Koordinering barneklubben – skole

 • Barneklubben er med på skolens tverrfaglige møter, ansvarsgruppemøter og møte med bla barnevern .
 • Barneklubben har et godt samarbeid med skolens sosiallærer når det gjelder enkeltelever
 • Rektor ved Huseby skole deltar på utvalgte baseledermøter ved Barneklubben
 • To baseledere og daglig leder har møte med rektor en gang i mnd.
 • Når det gjelder 1. 2. 3.og 4. klasse går Barneklubbens ansatte inn i klasserommet etter skoletid for å diskutere med lærer om det i løpet av dagen har hendt noe spesielt.
 • Baselederne deltar på faste møter med lærerne på trinnet ca. en gang i mnd.
 • Daglig leder ved Barneklubben skal være med på skolens kontormøter der det tas opp temaer knyttet til driften og der Barneklubben kan ta opp praktiske ting som gjelder samarbeid siden Huseby skole og Barneklubben har felles lokaler.
 • Daglig leder ved Barneklubben deltar på fellesmøter sammen med de kommunale aktivitetsskolene i nærområdet.
 • Barneklubben får tilbud om å delta på de samme kursene som utdanningsetaten holder for de kommunale aktivitetsskolene og Barneklubben deltar på et utvalg av disse kursene.

Strategi: Natur, teknikk og miljø

Lek og aktiviteter i naturen skal gi elevene mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. Barneklubben vil tilby følgende aktiviter:

1.klasse

 • Bruk av konstruksjonsleker slik som f eks kapla ,lego. Barna spiller spill som yatzy, stigespill der barna lærer å telle og legge sammen
 • Det benyttes f eks alias hvor barna lærer å gjette ord etter en beskrivelse av en ting.
 • I løpet av året deltar barna på tur til teknisk museum, folkemuseet, zoologisk museum o.l
 • 1. klasse har en gruppe barn som er på tur og lærer om naturen der både fysikk og botanikk er en del av opplæringen.
 • Barna har også en sjakkgruppe

2.klasse

 • Det brukes konstruksjonsleker og spill
 • Barna deltar på tur til teknisk museum og andre museer.
 • 2.klassingene har også en turgruppe der de lærer om ting i naturen
 • Eventyrgruppe der de lærer om forskjellige eventyrere som Fridjof Nansen o.l På denne gruppen har de natursti og quiz.
 • Forsøksgruppe med forskjellige forsøk innen fysikk og kjemi.

3.klasse

 • Barna har et eget lekerom der de konstruerer og bygger.
 • De har forskergruppe som gjennomfører ulike eksperimenter og snakker om miljø.
 • Barna deltar i sporlek og lignende oppgaver.
 • Vi har A1ballsett der barna lærer matte.

4. klasse

 • Forsøk og fakta gruppe med en lærer en gang i uken.
 • De har også overnattingstur på hytte der de lærer om naturen.

Strategi: Fysisk aktivitet og lek

Aktivitetsskolen skal være en arena hvor man tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet og lek. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og rommer lek, friluftsliv, trim, trening, mosjon og kroppsøving. Fysisk aktivitet fremmer elevenes konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillitt og psykiske helse. Aktivitetsskolen skal benytte nærmiljø og nærområder for å fremme fysisk aktivitet. Utviklet innhold:

Dette er et område som Barneklubben legger spesielt stor vekt på. Barna har etter en lang skoledag behov for fysisk aktivitet og lek. Barneklubben har fast utetid for alle klassetrinn etter at skolen er slutt for dagen. Utetiden er fra 30 min til 1 time avhengig av når barna slutter på skolen. I den tiden har barna fri lek, med forskjellig ballaktiviteter og om sommeren er det sykling, hoppetau og bøtter og spade for 1. og 2. klasse. 3.og 4.klasse spiller mye ball, bordtennis. Barnklubben tilbyr i tillegg flere organiserte aktiviteter

1.Klasse

 • Skiskole i Sørkedalen
 • Aktiviteter og lek i gymsal
 • Friidrett med øvelser som spydkast, kule, høyde, lengdehopp. Dette er øvelser vi har på sommer-OL som vi arrangerer i mai. Ved å øve på forhånd vil vi gi barna mestringsfølelse slik at det blir lettere å melde seg på øvelse under sommer-OL. Vi har også en fotballturnering i juni.
 • Bandykurs

2.Klasse

 • Ballspill/gym-aktiviteter
 • Bandykurs
 • Fotballturnering på våren

3.Klasse

 • Friidrett
 • Basket
 • Skidag og skøytedag
 • Aktiviteter i gymsal Sommer OL og fotballturnering om våren.

4.Klasse

 • Ski og skøytedager.
 • 4. klasse har klatrekurs på Klatreverket i november.
 • Funbattle
 • De har også lek i skolegården som bandy, dødball, basket, bordtennis.

I tillegg til at barna gjennom aktivitetene vil utvikle sosial kompetanse gjennom samhandling, er det viktig at de selv kan velge hva de ønsker å delta på. Barneklubben vil legge vekt på lek der barna kan ha egenstyrte aktiviteter for å utvikle fantasi og kunne vinne venner. Leken er en sosial arena der barna lærer mye av hverandre.

Strategi: Kunst, kultur og kreativitet

1.Klasse

 • Vi gjennomfører kunst og formingskurs
 • I forbindelse med jul og påske lager barna aktuell ting.
 • Vi benytter også mye perling for å oppøve finmotorikken og vi tegner/ maler.
 • Teaterlek gruppe
 • Musikkgruppe

2.Klasse

 • Barna har tilbud om «KulKunst» og hobbyverksted der de lærer nye teknikker og verktøy.
 • 2.klasse har også jule- og påskeverksted der de lager forskjellige ting.
 • Musikkgruppe

3.Klasse

 • Barna har et eget rom der de har forskjellige formingsaktiviteter.
 • Barna har en gruppe med musikk/videogruppe
 • Kurs i origami

4.Klasse

 • Barna har håndverkskurs der de lager forskjellige ting
 • Barna har også tilbud om sløyd.

Strategi: Mat og helse

Barneklubben serverer mat til barna hver dag. Vi prøver å servere sunn mat og mat som barna liker slik som brødskiver, knekkebrød, suppe yoghurt, frukt og melk. Vi har også rutiner med at barna skal hjelpe til med opprydding etter måltidet. På grunn av dårlig kjøkkenkapasitet til 420 barn må det bli et enkelt måltid. Vi er opptatt av ro rundt måltidet.

1.Klasse

Før måltidet har vi i 1. klasse en samling der barna kan fortelle om ting de har lyst til å si til hverandre og også fortelle vitser og gåter. Noen ganger har vi også noen enkle leker og i begynnelsen av året øver vi på navn til hverandre.

2.Klasse

Barna får servert mat og vi legger stor vekt på oppførsel ved spising.

3.Klasse

Barna er med og smører maten selv og vi lærer barna bordskikk . De hjelper til med rydding og vasking av bord.Barna hører på lydbok og vi legger vekt på ro rundt måltidet. Vi har også matkurs for barna.

4.Klasse

Barna spiser i klasserommet og det blir lagt vekt på et varmt og sunt måltid hver dag.

Strategi: Lekser og fordypning

Skolen har fra høsten 2015 leksetilbud for barn fra 1.til 3. klasse. Læreren er i klasserommet sammen med en fra Barneklubben de første 10 minuttene av lekselesingen for å gjennomgå leksene.

Strategi: Økonomi og organisering:

Økonomi

Det blir satt opp et budsjett som gjelder fra august det første året til juli neste år. Budsjettet blir satt opp av økonomiansvarlig i styret i samarbeid med daglig leder og kontormedarbeider ved Barneklubben. Budsjettet vedtas på årsmøtet. Barneklubben skal drives på en slik måte at det opprettholdes en forsvarlig egenkapital og ihht til budsjett. Når budsjettet settes opp vet vi hvor mange barn som har meldt seg til Barneklubben og hvor mange ansatte Barneklubben må ha i forhold til antall barn. Barneklubben søker kommunen om støtte til barn med spesielle behov som trenger ekstra ressurser. Summen Barneklubben får fra kommunen varierer fra år til år fordi støtten vurderes ut fra det enkelte barns behov. Barneklubben søker to ganger i året og får et beløp på høsten og et på våren.

Når budsjettet vedtas vet vi ikke hvor mange barn som slutter i løpet av året og hvor mange som går over fra fem til tredagers uke. Dette har mye å si for inntektene. Fra høsten 2013 ble det også innført graderte satser etter foreldreinntekter i tråd med kommunens rettningslinjer Dette skaper ytterligere usikkerhet i anslag for inntekter.

Organisering

Styret består av 6 medlemmer og ett varamedlem som blir valgt på årsmøtet. Disse blir valgt for 2 år om gangen og det blir lagt vekt på at foreldre med barn fra ulike aldersgrupper er representert i styret.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften. Det er ansatt en kontormedarbeider i 50 % stilling som tar seg av foreldrebetaling og konterer bilag som hver måned blir sendt til et eksternt regnskapsbyrå.

For skoleåret 2015-16 har Barneklubben seks baseledere to på 1. trinn, to på 2. trinn, en for 3. trinn en for 4. og 5. trinn.

Barneklubben har 40 assistenter fordelt på de forskjellige trinn. Barneklubben skal etterstrebe bemanningskontinuitet, men dette er i praksis stor gjennomstrømning av assistenter da dette som oftest kun er en deltidsjobb. De fleste jobber her bare ett år på vei videre til studier eller lignende.

For de ansatte gjennomfører Barneklubben førstehjelpskurs hver høst og personalmøter gjennomføres jevnlig. På minst ett av møtene har vi en foredragsholder utenfra der det bla blir tatt opp voksenrollen og andre aktuelle ting i arbeidet med barna..
Vi har også personalmøte der vi gjennomgår beredskapsplanen med bla. Brannforskrifter.
Baselederne har møte med daglig leder en gang i uken, og er alltid innom daglig leders kontor før de begynner på jobb. Baselederne har møte med sine assistenter en gang i uken der aktuelle ting i forbindelse med barna og organisering på basen blir tatt opp.

Styret skal tilrettelegge for personalutvikling innenfor de rammene Barneklubben har.

Strategi: «Dagen» ved BARNEKLUBBEN

Fra skolen slutter til klokken 14.15 (14.30) er det utetid for alle.

Fra 14.15 (14.30) til 15.00 serveres det mat til alle på basene. 1.og 2. klasse har samlingsstund før matserveringen.

Kl.15.00-16.00: I dette tidsrommet foregår alle styrte og planlagte aktiviteter.

Kl. 16.00-16.45: I dette tidsrommet blir de fleste hentet og barna har rolige aktiviteter på basene slik som tegning, spill og bygging ol.

Tilbud for 5. klasse

Nytt fra høsten 2014 at vi hadde et prøveprosjekt med tilbud til 5.klassinger . Det var 36 barn på denne ordningen . Ordningen var prosjektbasert der noen av lærerne på skolen hadde noen timer i uken med prosjekter som kreativ sløyd, kunst med utstilling, forsøk og fakta, first lego league og ellers tilbud om leksetid etter de hadde spist. Ordningen var vellykket, men fra høsten 2015 var det liten interesse blant 5. klassingene slik at det dette skoleåret ikke ble noen ny gruppe.